Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Wybierz akTYwność!”

Projekt „Wybierz akTYwność!”

Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza" nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę