INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Urząd Pracy m.st. Warszawy


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Naturopata

Kod: 323009

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie naturopata wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z osobą korzystającą z naturoterapii.
 • Z2 Rozpoznawanie i tworzenie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, energetycznej, psychicznej i społecznej osoby korzystającej z usług naturopaty.
 • Z3 Planowanie indywidualnych i grupowych terapii naturalnych.
 • Z4 Współpracowanie ze specjalistami i terapeutami zajmującymi się osobą korzystającą z naturoterapii.
 • Z5 Dobieranie technik i metod pracy adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb.
 • Z6 Prowadzenie terapii naturalnych różnymi metodami i technikami, z wykorzystaniem różnych urządzeń, narzędzi i materiałów.
 • Z7 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii naturopatycznych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie diagnozy terapeutycznej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2 i Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z osobą korzystającą z naturoterapii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy komunikowania się, asertywności, aktywnego słuchania;
 • Znaczenie budowania zaufania do terapeuty;
 • Zmiany w życiu, które mogą wynikać z prowadzonej terapii;
 • Sytuacje osobiste, rodzinne i społeczne mogące być przyczyną zaburzeń.
 • Stosować techniki aktywnego słuchania i asertywności w porozumiewaniu się z drugą osobą;
 • Określać i wyjaśniać warunki współpracy z osobą korzystającą z usług naturopaty;
 • Wskazywać możliwy zakres oddziaływania terapii, określać rodzaj zmian;
 • Udzielać wsparcia psychicznego i emocjonalnego osobie znajdującej się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej czy społecznej.

Z2

Rozpoznawanie i tworzenie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, energetycznej, psychicznej i społecznej osoby korzystającej z usług naturopaty

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i zasady tworzenia diagnozy terapeutycznej;
 • Zasady prowadzenia wywiadu;
 • Zasady korzystania z dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń o niepełnosprawności;
 • Problemy i hierarchię potrzeb osoby korzystającej z usług naturopaty;
 • Sposoby prowadzenia obserwacji terapeutycznej;
 • Metody badania biopola osoby korzystającej z usług naturopaty.
 • Formułować diagnozę terapeutyczną;
 • Przeprowadzać wywiad z osobą korzystającą z usług naturopaty;
 • Wykorzystywać diagnozy, dokumentacje, orzeczenia innych specjalistów przy tworzeniu własnej diagnozy terapeutycznej;
 • Sporządzać listę problemów i potrzeb osoby korzystającej z usług naturopaty;
 • Ustalać hierarchię potrzeb osoby korzystającej z naturoterapii;
 • Prowadzić obserwację terapeutyczną w celu potwierdzenia lub rozszerzenia diagnozy terapeutycznej;
 • Przeprowadzać badanie biopola osoby korzystającej z usług naturopaty.

Z3

Planowanie indywidualnych i grupowych terapii naturalnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wpływ różnych rodzajów terapii naturalnych na zdrowie fizyczne i emocjonalne osoby korzystającej z usług naturopaty;
 • Metody, formy i techniki oddziaływania indywidualnego i grupowego;
 • Specyfikę oddziaływań naturopaty na podniesienie jakości życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
 • Dobierać techniki i rodzaje terapii naturalnej odpowiednio do zidentyfikowanego rodzaju zaburzeń fizycznych czy emocjonalnych;
 • Określać stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego na podstawie wyników badań innych specjalistów, wywiadu i własnej obserwacji;
 • Sporządzać indywidualny plan terapii na podstawie diagnozy;
 • Dobierać formy, metody i techniki oddziaływania indywidualnego mające wpływ na zdrowie fizyczne i emocjonalne osoby korzystającej z naturoterapii;
 • Dobierać formy, metody i techniki oddziaływania indywidualnego mające wpływ na rozwój osobisty oraz podniesienie jakości życia osobistego, rodzinnego i społecznego osoby korzystającej z naturoterapii;
 • Dobierać formy grupowe terapii mające wpływ na zdrowie fizyczne i emocjonalne osoby korzystającej z usług naturopaty;
 • Dobierać formy grupowe terapii mające wpływ na rozwój osobisty oraz podniesienie jakości życia osobistego, rodzinnego i społecznego osoby korzystającej z usług naturopaty.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie terapii i jej dokumentowanie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6 i Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Współpracowanie ze specjalistami i terapeutami zajmującymi się osobą korzystającą z naturoterapii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady współpracy ze specjalistami i terapeutami zajmującymi się osobą korzystającą z usług naturopaty;
 • Diagnozy i zalecenia innych specjalistów czy terapeutów dotyczące stanu fizycznego czy psychicznego;
 • Zasady sporządzania notatek z konsultacji, raportów z prowadzonych terapii.
 • Planować współpracę z innymi specjalistami czy terapeutami przy opracowywaniu i realizacji planu terapii;
 • Dobierać rodzaj oddziaływania naturopatycznego do diagnoz i zaleceń innych specjalistów dotyczących stanu fizycznego czy psychicznego;
 • Sporządzać notatki służbowe z przeprowadzanych konsultacji;
 • Sporządzać raporty i inne dokumenty zawierające bieżące informacje o osobie korzystającej z naturoterapii, niezbędne w pracy naturopaty.

Z5

Dobieranie technik i metod pracy adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki pracy naturopatycznej z osobą indywidualną;
 • Przeznaczenie terapeutyczne technik i metod pracy;
 • Zasady dobierania metod terapii w zależności od stanu fizycznego czy psychicznego osoby poddawanej terapii;
 • Formy pracy z osobą korzystającą z usług naturopaty.
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki naturalne do potrzeb, stanu zdrowia, możliwości i sprawności osoby korzystającej z usług naturopaty;
 • Dostosowywać narzędzia, urządzenia, środki i preparaty do określonych metod terapeutycznych w naturopatii zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Stosować metody, formy i techniki naturopatyczne odpowiednie do potrzeb, problemów, stanu zdrowia, możliwości i sprawności osoby korzystającej z usług naturopaty.

Z6

Prowadzenie terapii naturalnych różnymi metodami i technikami, z wykorzystaniem różnych urządzeń, narzędzi i materiałów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby motywowania osoby korzystającej z usług naturopaty do wprowadzania zmian służących poprawie zdrowia, relacji i sfery zawodowej;
 • Sytuację bioenergetyczną, psychiczną i społeczną osoby korzystającej z naturoterapii;
 • Techniki uwalniania od obciążeń i blokad psychofizycznych osoby korzystającej z naturoterapii;
 • Zasady żywienia i suplementacji, zdrowego wysiłku fizycznego i technik oddechowych oraz zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia;
 • Metody samorozwoju;
 • Zasady organizacji pracy naturopaty w gabinecie i poza nim.
 • Stosować sposoby motywowania osoby korzystającej z usług naturopaty do wprowadzania zmian służących poprawie zdrowia, relacji i sfery zawodowej;
 • Stosować techniki naturopatyczne adekwatne do sytuacji bioenergetycznej, psychicznej i społecznej osoby korzystającej z naturoterapii;
 • Dobierać i stosować metody uwalniania od obciążeń i blokad psychofizycznych, adekwatne do potrzeb terapii;
 • Dobierać i stosować urządzenia, narzędzia, materiały i produkty w zakresie odpowiednich technik terapii;
 • Formułować zalecenia dotyczące zasad żywienia i suplementacji, zdrowego wysiłku fizycznego i technik oddechowych oraz zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia;
 • Dobierać, stosować i zalecać metody samorozwoju;
 • Organizować swoją pracę zgodnie z zasadami panującymi w gabinecie i poza nim.

Z7

Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii naturopatycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki i narzędzia do prowadzenia ewidencji terapii;
 • Zasady prowadzenia obserwacji działań i postępów terapii;
 • Metody prowadzenia dokumentacji z przebiegu terapii.
 • Opracowywać kwestionariusze, arkusze oraz inne narzędzia do prowadzenia ewidencji terapii;
 • Monitorować i oceniać efekty pracy z osobą korzystającą z usług naturopaty i postęp terapii;
 • Prowadzić dokumentację przebiegu terapii;
 • Modyfikować i aktualizować dokumentację terapii;
 • Przechowywać i archiwizować dokumentację zawodową zgodnie z przepisami prawa.

Pracownik w zawodzie naturopata powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie świadczonych usług naturopatii.
 • Komunikowania się z osobą korzystającą z usług naturopaty w sposób otwarty, asertywny, tolerancyjny i życzliwy.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy ze specjalistami innych specjalności.
 • Prowadzenia konsultacji w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.
 • Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem usług w dziedzinie naturopatii.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych w celu ciągłego polepszania standardu wykonywanych usług.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu naturopata.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu naturopata

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie naturopata nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

partners

shortcut-links

 go-to-top