INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Urząd Pracy m.st. Warszawy


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Naturopata

Kod: 323009

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Naturopata może podjąć pracę w:

 • gabinetach terapeutycznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej, spa,
 • placówkach leczenia uzdrowiskowego,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • placówkach oświatowych,
 • stowarzyszeniach lub fundacjach,
 • ośrodkach profilaktyki zdrowia,
 • domach seniora.

Naturopata posiadający doświadczenie zawodowe może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi terapeutyczne.

Rozwój metod i technik terapeutycznych, większa wiedza oraz świadomość społeczeństwa powodują rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Rynek pracy w tej dziedzinie jest stosunkowo nowy, ale szybko i prężnie się rozwija. Pojawia się coraz więcej ofert pracy związanych z naturopatią.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) kandydatów do pracy w zawodzie naturopata przygotowuje się w ramach systemu rzemieślniczego przygotowania zawodowego, które umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie nadawanych przez Izby Rzemieślnicze.

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze (do dyplomu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

Potwierdzenie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu naturopata oferują również szkoły wyższe na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych np. z zakresu dietetyki, fizjoterapii, chiropraktyki, osteopatii, masażu, akupunktury, psychoterapii, homeopatii, naturopatii, zielarstwa i fitoterapii.

Szkolenie

Kursy i szkolenia związane z pracą w zawodzie naturopata realizowane są m.in. przez:

 • komercyjne firmy szkoleniowe,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Naturopata może skorzystać także z kursów i szkoleń rozszerzających jego kompetencje zawodowe, o tematyce takiej, jak np.:

 • dietetyka i suplementacja,
 • zielarstwo,
 • biomasaż,
 • chiropraktyka,
 • osteopatia,
 • akupunktura,
 • terapia zajęciowa,
 • coaching,
 • psychoterapia,
 • hipnoterapia,
 • homeopatia,
 • terapia biorezonansem.

Organizatorzy szkoleń z reguły poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie naturopata kształtuje się w przedziale od 2700 zł do 5200 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od:

 • wykształcenia, doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji,
 • dyspozycyjności czasowej,
 • formy zatrudnienia, wielkości i rodzaju pracodawcy (instytucja prywatna lub publiczna),
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy, regionu zatrudnienia.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie naturopata możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednim aparatem słuchowym umożliwiającym prawidłowe słyszenie,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze, obsługi urządzeń i narzędzi oddziaływania na punkty biologicznie aktywne osoby korzystającej z usług naturopaty czy urządzeń biorezonansowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

partners

shortcut-links

 go-to-top