INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Urząd Pracy m.st. Warszawy


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Naturopata

Kod: 323009

2. Opis zawodu

Naturopata dokonuje oceny terapeutycznej, wybiera i stosuje techniki przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania organizmu, jakości życia lub wspierania osób z różnymi potrzebami natury fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. Propaguje zdrowy styl życia.

Opis pracy

Naturopata wykorzystuje wiedzę z zakresu naturopatii 8, dietetyki 4 i suplementacji, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii i hipnoterapii 5 celem przywrócenia homeostazy 7 organizmu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Wskazuje wartości rodzinne i społeczne jako elementy istotne dla zdrowia psychicznego.

Naturopata propaguje kontakt z naturą i aktywność fizyczną. Przed przystąpieniem do zabiegu zapoznaje się z historią dolegliwości, relacji rodzinnych oraz kondycją emocjonalno-psychiczną. Dokonuje wyboru technik przywracania zdrowia, stymuluje bioenergię organizmu, przywracając jej swobodny przepływ zarówno w zakresie ciała, emocji, jak i duchowym. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia.

WAŻNE:

Ze względu na pracę między innymi z osobami chorymi naturopata powinien posiadać kompetencje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sposoby wykonywania pracy

Naturopata wykonuje działania polegające m.in. na:

 • określaniu kondycji psychofizycznej osoby korzystającej z usług,
 • analizowaniu dokumentacji diagnoz dokonanych przez innych specjalistów do spraw zdrowia,
 • określaniu własnego postępowania terapeutycznego prowadzącego do poprawy jakości życia osoby korzystającej z usług,
 • współpracowaniu z zespołem interdyscyplinarnym,
 • prowadzeniu obserwacji terapeutycznej osoby korzystającej z usług,
 • wydawaniu opinii o kondycji psychofizycznej osoby korzystającej z usług oraz przebiegu i rokowań procesu terapii,
 • opracowywaniu i weryfikacji narzędzi badawczych do diagnozy terapeutycznej,
 • dobieraniu metod i technik bezpośredniego oddziaływania terapeutycznego z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań,
 • stosowaniu terapii manualnej i zalecaniu ćwiczeń oddechowych i rozluźniających,
 • stosowaniu narzędzi do oddziaływania na meridiany oraz punkty biologicznie aktywne w celu uzyskania efektu terapeutycznego,
 • prowadzeniu poradnictwa w zakresie diety i suplementacji oraz zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia,
 • prowadzeniu poradnictwa i edukacji w zakresie prawidłowych relacji w środowisku rodziny, innych najbliższych osób oraz w miejscu pracy,
 • stymulowaniu zmysłów, wyobraźni i odczuć z wykorzystaniem dźwięków, wizualizacji, metafory, muzykoterapii,
 • prowadzeniu warsztatów, treningów i zajęć grupowych, w tym również z dziećmi, młodzieżą, pobudzających kreatywność oraz świadomość wartości społecznych, celu życia, a także pewności siebie,
 • realizowaniu indywidualnej lub grupowej terapii zajęciowej, terapii systemowej rodzin, bajkoterapii lub psychodramy, hipnoterapii,
 • prowadzeniu terapii z wykorzystaniem homeopatii 6, biorezonansu i fal milimetrowych 3,
 • prowadzeniu dokumentacji terapeutycznej na potrzeby placówki i innych specjalistów,
 • kierowaniu placówką terapii naturalnych,
 • kierowaniu pracą zawodową osób wykonujących zawód naturopaty,
 • kształceniu osób wykonujących inne zawody paramedyczne,
 • prowadzeniu prac badawczych w dziedzinie naturopatii oraz publikowaniu ich,
 • stosowaniu przepisów prawa dotyczących praw osób korzystających z usług naturopaty.

WAŻNE:

Zawód naturopata wymaga dobrej orientacji w obszarach powiązanych z dietetyką i suplementacją, biomasażem 2, psychologią i hipnozą, a także wynikami najnowszych badań w zakresie stosowania urządzeń medycznych i paramedycznych, mających wpływ na trafność diagnozy, leczenia i dalszego postępowania.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Naturopata zasadniczą część swojej pracy wykonuje w gabinetach terapeutycznych, spełniających warunki bezpieczeństwa, ergonomii pracy, sanitarno-epidemiologiczne. Zabiegi mogą być wykonywane także w innych miejscach, np. w domu osoby korzystającej z usług naturopaty, pod warunkiem przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ergonomii.

Praca może być wykonywania zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, w zależności od doboru techniki terapeutycznej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Naturopata w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia i aparaty diagnostyczne,
 • narzędzia do przeprowadzania terapii manualnej,
 • urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
 • igły akupunkturowe 1, narzędzia do akupresury, moksoterapii lub urządzenia do elektropunktury,
 • bańki ogniowe i próżniowe,
 • aparaty terapeutyczne oparte na biorezonansie i falach milimetrowych,
 • aparaty biofeedback,
 • instrumenty naturalne, jak kamertony, bębny, misy, gongi, dzwonki,
 • sprzęt nagłaśniający,
 • sprzęt umożliwiający odtwarzanie nagrań,
 • nagrania muzyczne lub nagrania zawierające indukcje hipnotyczne i wizualizacje,
 • urządzenia multimedialne lub flipcharty,
 • komputer.

Organizacja pracy

Naturopata, w zależności od miejsca pracy i wykonywanych zadań zawodowych, może pracować indywidualnie lub w zespole, w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy, stacjonarnie bądź mobilnie. Czas pracy naturopaty opiera się na ustalonym wcześniej harmonogramie spotkań terapeutycznych.

Naturopata prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie organizuje sobie czas pracy. Może pracować w nienormowanym czasie, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Praca naturopaty nie jest rutynowa, wymaga indywidualnego podejścia, kreatywności i zdolności rozwiązywania problemów.

Prowadzona terapia odbywać się może w grupie lub z pojedynczym uczestnikiem, bezpośrednio lub pośrednio w formie na odległość online, lub przy pomocy komunikatorów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Naturopata w trakcie wykonywania pracy jest narażony m.in. na:

 • zagrożenia związane z możliwością wystąpienia kontaktu z materiałami biologicznie skażonymi jak igły akupunkturowe, urządzenia do elektropunktury, bańki ogniowe i próżniowe,
 • stres wynikający z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz za odpowiedni dobór technik terapeutycznych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód naturopata ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie,
 • zdolność podejmowania trafnych decyzji,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolności nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samodyscyplina,
 • rzetelność
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • cierpliwość i wytrwałość,
 • asertywność i odporność emocjonalna,
 • kreatywność,
 • otwartość w kontaktach z ludźmi,
 • empatia,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • tolerancyjność,
 • zainteresowania naukowe,
 • gotowość do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie naturopata wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok i słuch, sprawność zmysłu dotyku i narządów równowagi. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich. W pracy występują również obciążenia umysłowe, związane np. ze skupieniem się na problemach i podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze stresem.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu naturopata są m.in.:

 • niestabilność emocjonalna,
 • wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 • skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła.
 • choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) wykształcenie preferowane do podjęcia pracy w zawodzie naturopata można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykonywanie zawodu naturopata nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia czy uprawnień zawodowych.

Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie naturopata, nadawanego w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Kształcenie w zawodzie (w formie kursów i szkoleń) prowadzą również ośrodki kształcenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz niepubliczne uczelnie wyższe na studiach podyplomowych m.in. na kierunku: naturopatia, zielarstwo i fitoterapia.

Dodatkowymi atutami przy podjęciu pracy w zawodzie naturopata może być posiadanie:

 • świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym bioenergoterapeuta, uzyskanych po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • świadectwa ukończenia kursów i szkoleń z zakresu dietetyki i suplementacji, terapii manualnych, akupunktury, terapii systemowej rodzin, hipnoterapii, homeopatii czy biorezonansu,
 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim) do dyplomu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych, np. na poziomie B2 (komunikowanie się, korzystanie z literatury fachowej),
 • prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie naturopata może rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika u boku doświadczonego mistrza naturopaty, a następnie:

 • po okresie praktycznej nauki zawodu, po sprawdzeniu i potwierdzeniu umiejętności poprzez egzamin zawodowy w Izbie Rzemieślniczej, otrzymać tytuł czeladnika w zawodzie naturopata,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Izby Rzemieślnicze oraz zdać egzamin mistrzowski i uzyskać tytuł mistrza w zawodzie naturopata,
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie naturopatii,
 • dalej kształcić się, kontynuując edukację na studiach wyższych I i II stopnia oraz podyplomowych z zakresu dietetyki, fizjoterapii, chiropraktyki, osteopatii, masażu, akupunktury, hipnoterapii, psychoterapii, homeopatii.

Uzyskanie tytułu mistrzowskiego wiąże się z prestiżem zawodowym i umożliwia rozpoczęcie pracy dydaktycznej – praktycznej nauki zawodu. Przynależność do organizacji zawodowych (cechów rzemieślniczych i stowarzyszeń) pozwala na dalsze poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) istnieje możliwość potwierdzania kompetencji w zawodzie naturopata w systemie nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski. Egzaminy są organizowane przez Izby Rzemieślnicze.

Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze naturopatii mogą ubiegać się o certyfikaty przyznawane przez stowarzyszenia branżowe.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie naturopata może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw dietetyki

229301

Akupunkturzysta

323001

Bioenergoterapeuta

323002

Biomasażysta

323003

Chiropraktyk

323004

Homeopata

323005

Osteopata

323010

Zielarz-fitoterapeuta

323012

partners

shortcut-links

 go-to-top